Hiểu biết về kế toán nói chung, mục tiêu, chức năng và lợi ích

Kế toán là gì? Hiểu Kế toán là một quá trình ghi lại, tóm tắt, phân loại, xử lý và trình bày dữ liệu giao dịch, cũng như các hoạt động khác nhau liên quan đến tài chính. Với sự tồn tại của kế toán, sẽ dễ dàng hơn cho ai đó đưa ra quyết định và các mục tiêu khác.

Nói về kế toán chắc chắn liên quan đến các con số và tính toán phức tạp như một hình thức ghi lại các giao dịch. Nói chung kế toán là cần thiết trong kinh doanh như báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Làm báo cáo kế toán có thể được sử dụng làm nguyên liệu cho việc ra quyết định của công ty theo kết quả phân tích kế toán. Một sự hiểu biết sâu sắc hơn về kế toán sẽ được thảo luận trong bài viết này bao gồm các chức năng và lĩnh vực của nó.

Một số lĩnh vực kế toán bao gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kiểm tra kế toán hoặc kiểm toán
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán thuế
 • Kế toán ngân sách
 • Kế toán cho các tổ chức phi lợi nhuận
 • Kế toán chi phí
 • Hệ thống kế toán
 • Kế toán xã hội

Cũng đọc: Định nghĩa của Kiểm toán

Hiểu biết về kế toán theo các chuyên gia

Trong một ngôn ngữ dựa trên Wikipedia, khái niệm kế toán là một hình thức giải thích tài chính doanh nghiệp để đo lường và mô tả sự chắc chắn liên quan đến thông tin liên quan đến việc ra vào tiền của công ty.

1. Charles T. Horngren và Walter T. Harrison

Theo Charles T. Horngren và Walter T. Harrison, khái niệm kế toán là một hệ thống thông tin đo lường hoạt động kinh doanh, xử lý dữ liệu vào báo cáo và truyền đạt kết quả cho những người ra quyết định.

2. Littleton

Theo Littleton, khái niệm kế toán là một hoạt động nhằm thực hiện một tính toán định kỳ giữa chi phí (nỗ lực) và kết quả (thành tích). Định nghĩa này là cốt lõi của lý thuyết kế toán và là một biện pháp được sử dụng như một tài liệu tham khảo trong nghiên cứu kế toán.

3. Warren et al

Theo Warren et al, khái niệm kế toán là một hệ thống thông tin tạo ra các báo cáo cho các bên quan tâm về hoạt động kinh tế và điều kiện công ty.

4. Rudianto

Theo Rudianto, kế toán là một hệ thống thông tin tạo ra các báo cáo cho các bên quan tâm liên quan đến các hoạt động kinh tế và tình trạng của một thực thể kinh doanh.

5. C. Tây Churman

Theo C. West Churman, khái niệm kế toán là một kinh nghiệm bằng văn bản rất hữu ích cho việc ra quyết định và kinh nghiệm được cấu trúc có giá trị để đưa ra lựa chọn.

6. Suparwoto L.

Theo Suparwoto L, khái niệm kế toán là một hệ thống đo lường và quản lý các giao dịch tài chính và cung cấp kết quả quản lý dưới dạng thông tin cho các bên trong và bên ngoài của công ty.

Bên ngoài này bao gồm các nhà đầu tư, chủ nợ chính phủ, công đoàn và những người khác.

7. Arnold

Theo Arnold, kế toán là một hệ thống cung cấp thông tin (đặc biệt là tài chính) cho bất kỳ ai phải đưa ra quyết định và kiểm soát việc thực hiện các quyết định đó.

8. Định nghĩa kế toán theo AAA

Theo Hiệp hội Kế toán Hoa Kỳ (AAA), khái niệm kế toán là một hệ thống nhận dạng và đo lường để cung cấp thông tin kinh tế và báo cáo định giá. Mục đích của kế toán theo giải thích của Littleton là để thực hiện các tính toán định kỳ về nỗ lực hoặc chi phí của kết quả đạt được.

9. Định nghĩa kế toán theo ABP

Theo Tuyên bố nguyên tắc kế toán (APB) số. 4 trong Smith Skousen, kế toán là một hoạt động dịch vụ nhằm cung cấp thông tin định lượng, đặc biệt là những người có bản chất đưa ra quyết định kinh tế trong việc đưa ra quyết định là lựa chọn hợp lý giữa các hành động thay thế khác nhau.

10. Định nghĩa kế toán theo AICPA

Theo Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ (AICPA), định nghĩa của kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại và tóm tắt theo một số cách nhất định về tiền tệ, giao dịch và các sự kiện nói chung có bản chất tài chính, bao gồm cả việc diễn giải kết quả.

Vì vậy, khái niệm kế toán một cách ngắn gọn là một hệ thống trong kinh doanh thảo luận về tài chính và cách thức tiền vào và được sử dụng. Vì vậy, kế toán rất quan trọng trong kinh doanh như là một phân tích về lãi và lỗ.

Cũng đọc: Hiểu về Nợ và Tín dụng

Mục tiêu kế toán

Kế toán có thể cung cấp thông tin về tài chính

Mục đích chung của kế toán là thu thập và báo cáo thông tin liên quan đến tài chính, hiệu suất, tình hình tài chính và dòng tiền trong một doanh nghiệp. Thông tin này sau đó sẽ được sử dụng làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh tế.

Nếu được xây dựng, có một số mục tiêu kế toán, bao gồm:

1. Mục tiêu kế toán tổng hợp

 • Cung cấp thông tin về tài chính, cả tài sản và nợ phải trả của công ty
 • Cung cấp thông tin về những thay đổi đối với các nguồn kinh tế (thuần) khác nhau của công ty
 • Cung cấp thông tin tài chính doanh nghiệp có thể giúp ước tính lợi nhuận tiềm năng của công ty
 • Cung cấp thông tin về những thay đổi đối với các nguồn kinh tế khác nhau của công ty, có thể là tài sản, nợ và vốn.
 • Cung cấp thông tin khác liên quan đến báo cáo tài chính để giúp người dùng báo cáo

2. Mục tiêu kế toán cụ thể

Cụ thể, mục đích của kế toán là cung cấp thông tin dưới dạng báo cáo có tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các thay đổi khác về tình hình tài chính theo cách phù hợp với Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung (GAAP).

3. Mục tiêu kế toán định tính

Các mục tiêu của kế toán định tính bao gồm:

 • Cung cấp thông tin liên quan
 • Truyền đạt thông tin đã chứng minh sự thật và giá trị của nó
 • Các thông tin truyền tải có thể được hiểu bởi các bên liên quan
 • Gửi báo cáo tài chính vì lợi ích của tất cả các bên liên quan đến hoạt động của công ty
 • Cung cấp thông tin giao dịch thời gian thực, hoặc càng sớm càng tốt.
 • Thông tin được gửi phù hợp với Nguyên tắc Kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và có thể được so sánh
 • Việc nộp báo cáo tài chính phải được hoàn thành và đáp ứng các tiêu chuẩn công khai báo cáo tài chính

Cũng đọc: Báo cáo thu nhập

Chức năng kế toán

Hồ sơ kế toán hồ sơ giao dịch có hệ thống và theo thời gian

Từ khái niệm kế toán, nó ám chỉ đến hệ thống báo cáo tài chính bao gồm cả lãi và lỗ của công ty. Vì vậy, kế toán chắc chắn là cần thiết trong kinh doanh vì một số chức năng như sau:

1. Báo cáo ghi âm

Ghi lại báo cáo hoặc ghi lại hồ sơ giao dịch một cách có hệ thống và theo thời gian là chức năng chính của kế toán. Hồ sơ của giao dịch này sau đó được gửi đến Sổ cái tài khoản cho đến khi cuối cùng chuẩn bị một tài khoản cuối cùng để tìm ra lãi và lỗ của doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán.

2. Bảo vệ tài sản và tài sản

Chức năng kế toán tiếp theo là tính toán Khấu hao tài sản thực tế bằng phương pháp thích hợp và áp dụng cho một số tài sản nhất định.

Tất cả sự phân tán trái phép tài sản sẽ dẫn đến một doanh nghiệp bị phá sản. Đó là lý do tại sao hệ thống kế toán được thiết kế để bảo vệ tài sản và tài sản kinh doanh khỏi việc sử dụng trái phép.

3. Kết quả giao tiếp

Chức năng kế toán tiếp theo là truyền đạt kết quả và giao dịch được ghi lại cho tất cả các bên quan tâm đến một doanh nghiệp cụ thể. Ví dụ các nhà đầu tư, chủ nợ, nhân viên, văn phòng chính phủ, nhà nghiên cứu và các cơ quan khác.

4. Cuộc họp pháp lý

Chức năng kế toán cũng liên quan đến thiết kế và phát triển hệ thống. Ví dụ, một hệ thống đảm bảo hồ sơ và báo cáo kết quả luôn đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Hệ thống này sẽ cần thiết để kích hoạt quyền sở hữu hoặc quyền hạn để gửi các tuyên bố khác nhau, chẳng hạn như Doanh thu-Thuế, Hoàn thuế, v.v.

5. Phân loại

Hơn nữa, chức năng kế toán không kém phần quan trọng là phân loại liên quan đến phân tích hệ thống của tất cả các dữ liệu được ghi lại. Với phân loại này, việc nhóm các loại giao dịch hoặc mục nhập sẽ dễ dàng hơn.

Hoạt động phân loại này được thực hiện trên một cuốn sách gọi là "Sổ cái" .

6. Tóm tắt

Hoạt động tóm tắt này liên quan đến việc trình bày dữ liệu bí mật với việc phân phối có thể hiểu và hữu ích cho người dùng cuối bên trong và bên ngoài của báo cáo kế toán.

Hoạt động này dẫn đến việc chuẩn bị báo cáo:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập
 • Bảng cân đối kế toán

7. Phân tích và phiên dịch

Chức năng kế toán cuối cùng là phân tích và giải thích dữ liệu tài chính. Dữ liệu tài chính đã trải qua quá trình phân tích sau đó được diễn giải theo cách dễ hiểu để có thể giúp đánh giá tình trạng tài chính và lợi nhuận của hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, kết quả phân tích cũng được sử dụng để chuẩn bị các kế hoạch trong tương lai và đóng khung các chính sách để thực hiện các kế hoạch.

Cũng đọc: Định nghĩa của Nhật ký chung

Lợi ích của kế toán trong kinh doanh

Không chỉ kỹ thuật kế toán mà chỉ bao gồm ghi lại các giao dịch. Lợi ích của kế toán đủ quan trọng đối với một doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Một số lợi ích của kế toán bao gồm:

 • Cung cấp thông tin tài chính làm cơ sở để đưa ra quyết định quản lý
 • Cung cấp thông tin / báo cáo cho các bên ngoài
 • Như một phương tiện kiểm soát và kiểm soát tài chính
 • Là một công cụ đánh giá công ty
 • Trở thành cơ sở trong phân bổ nguồn lực

Lĩnh vực kế toán trong kinh doanh

Sau khi biết ý nghĩa của kế toán trong kinh doanh, có một số lĩnh vực kế toán trong kinh doanh rất quan trọng để biết. Dưới đây là một số lĩnh vực kế toán:

1. Kế toán tài chính

Lĩnh vực kế toán liên quan đến việc ghi lại các giao dịch tài chính doanh nghiệp một cách thường xuyên như một nguồn thông tin hữu ích cho quản lý, chủ sở hữu công ty và chủ nợ. Nói chung, hầu hết tất cả các doanh nghiệp áp dụng kế toán tài chính như một hình thức báo cáo quỹ công ty.

2. Kiểm toán hoặc kiểm tra kế toán

Lĩnh vực kế toán liên quan đến việc kiểm tra báo cáo tài chính để tìm ra tính trung thực và sự thật của báo cáo. Trong một doanh nghiệp đang phát triển thường không áp dụng lĩnh vực này. Kiểm toán là rất quan trọng để tìm ra tham nhũng trong một công ty.

3. Kế toán thuế

Lĩnh vực kế toán liên quan đến báo cáo thuế từ tài chính doanh nghiệp. Kế toán thuế rất quan trọng vì việc xem xét liên quan đến hậu quả của các giao dịch của công ty.

4. Kế toán ngân sách

Để LạI Bình LuậN CủA BạN

Please enter your comment!
Please enter your name here